• English

Лабораторијске услуге

Лaбoрaтoриja зa хeмиjу и микрoбиoлoгиjу

 

Лaбoрaтoриja зa хeмиjска и микрoбиoлoшка испитивања Института за сточарство је од 2001. гoдине aкрeдитована oд стрaнe ATС-a (раније ЈУАТ-а), према стандарду ISО/IEC 17025:2006 (рeшeњa 01-05/2001 и 01-007 oд 17.10.2003, 22.12.2006., 17.11.2010. и 5.11.2014. гoдинe). Свaкe гoдинe Лaбoрaтoриja успeшнo oдржaвa aкрeдитaциjу, дoдaтнo сe oпрeмa и увoди нoвe aнaлизe.
Лaбoрaтoриjскe aнaлизe сe сaстoje oд хeмиjских, физичкo-хeмиjских и микрoбиoлoшких испитивaњa, a oбухвaтajу слeдeћe врстe узoрaкa:

Хрaнa зa живoтињe
Meсo и прoизвoди oд мeсa
Уљa и мaсти биљнoг и живoтињскoг пoрeклa
Зeмљиштe

Aнaлизe сe рaдe зa рaзличитe пoтрeбe кao штo су: нaучнoистрaживaчки рaд, инспeкциjскe службe, фaрмe и фaбрикe стoчнe хрaнe. Свe лабораторијске aнaлизe сe рaдe у склaду сa међународним стандардима и вaжeћим прoписимa.

Руководилац лабораторије за хемију и микробиологију:

др Маја Петричевић, научни сарадник,
Тел: 064/1713-461
E-mail: majanovakovic@live.com; laboratorija.izs@gmail.com

Сертификат о акредитацији

Храна за животиње

Методе на обиму акредитације:

•   Одређивање укупне влаге (гравиметријски)
•   Одређивање грубе влаге (гравиметријски)
•   Одређивање хигроскопне влаге (гравиметријски)
•   Одређивање сирових протеина (волуметријски)
•   Одређивање пепела (гравиметријски)
•   Одређивање сирове масти (гравиметријски)
•   Одређивање сирове целулозе (гравиметријски)
•   Одређивање непротеинског азота (волуметријски)
•   Одређивање активности уреазе (потенциометријски)
•   Одређивање садржаја калцијума (волуметријски)
•   Одређивање укупног фосфора (спектрофотометријски)
•   Одређивање садржаја фосфора у минералним хранивима (спектрофотометријски)
•   Одређивање натријум-хлорида (волуметријски)
•   Одређивање микроелеманата: Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Mg (Атомско-апсорпционом спектрофотометријом)
•   Одређивање киселина у силажи (методом по Flieg-у)

Методе ван обима акредитације:

•   Одређивање фосфора растворљивог у 0.4% HCl (спектрофотометријски)
•   Одређивање минералних примеса и нечистоћа у хранивима (гравиметријски)
•   Одређивање пепела растворљивог у HCl- у (гравиметријски)
•   Одређивање уситњености смеше
•   Одређивање киселинског степена (волуметријски)
•   Одређивање хектолитарске масе (гравиметријски)
•   Израчунавање хранљиве вредности хранива (у HJ)
•   Сварљивост протеина у киселом пепсину
•   Oдређивање садржаја триптофана (спектрофотометријски)
•   Одређивање тешких метала: Pb, Cd, Cr (Атомско-апсорпционом спектрофотометријом)
•   Одређивање шећера пре и после инверзије
•   Одређивање садржаја скроба
•   Одређивање садржаја каротина
•   Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометријски)
•   Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски)
•   Одређивање цијановодоничне киселине (волуметријски)
•   Одређивање растворљивог азота у силажи
•   Одређивање амонијачног азота у силажи
•   Oдређивање pH вредности силаже (потенциометријски)

•   Микробиолошке анализе
•   Број аеробних бактерија
•   Број анаеробних бактерија
•   Број и детерминација плесни
•   Појединачни преглед на салмонелу
•   Mикробиолошки преглед сточне хране по Правилнику

Месо и производи од меса

Методе ван обима акредитације:

•   Одређивање садржаја воде (гравиметријски)
•   Одређивање садржаја масти (методом по Soxlet-у)
•   Одређивање садржаја беланчевина (методом по Kjeldahl-у)
•   Одређивање садржаја минералних материја-пепела (гравиметријски)
•   Одређивање садржаја натријум-хлорида, кухињске соли (волуметријски)
•   Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски)
•   Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометријски)
•   Одређивање pH вредности меса (убодним pH-метром; у воденом екстракту)

•   Одређивање садржаја хидроксипролина / везивног ткива (спектрофотометријски)
•   Одређивање садржаја триптофана (спектрофотометријски)
•   Oдређивање скроба (волуметријски)
•   Преглед меса на трихинелозу
•   Одређивање способности везивања воде (методом центрифугирања; методом по Grau и Hamm-у; методом цеђења)
•   Одређивање дебљине мишићних влакана
•   Одређивање мекоће меса (методом по Wolotkewitsch -у)
•   Одређивање садржаја пигмената у месу (методом по Hart-у)
•   Одређивање садржаја пигмената у месу (методом по Horsney-у)
•   Број аеробних бактерија
•   Број анаеробних бактерија
•   Број и детерминација плесни
•   Појединачни преглед на салмонелу
•   Mикробиолошка анализа производа од меса по Правилнику
•   Одређивање састава масних киселина у месу и производима од меса (GC-FID)

Уља и масти биљног и животињског порекла

Методе на обиму акредитације:

•   Одређивање пероксидног броја (волуметријски)
•   Одређивање киселинског броја (волуметријски)
•   Oдређивање јодног броја (волуметријски)

Методе ван обима акредитације:

•   Одређивање садржаја воде у масти (гравиметријски)
•   Одређивање сапонификационог броја (волуметријски)
•   Одређивање састава масних киселина у уљима и мастима (GC-FID)

Земљиште

Методе ван обима акредитације:

•   Одређивање количине укупног азота (волуметријски)
•   Одређивање количине усвојивог азота (волуметријски)
•   Одређивање количине усвојивог фосфора (волуметријски)
•   Одређивање количине усвојивог калијума (Атомско-апсорпционом спектрофотометријом)
•   Одређивање количине хумуса (волуметријски)
•   Одређивање количине CaCO3 (гравиметријски)
•   Одређивање количине минералних материја (гравиметријски)
•   Одређивање количине воде (гравиметријски)
•   Одређивање pH вредности (потенциометријски)

jordan SneakersMens Nike Sneakers

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Лабораторијске услуге – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top