Publications – Books

 

Dobijanje, sastav i prerada mesa

mr Slavko Ž. Josipović, dr Nikola Z. Stanišić
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2022

Knjiga je pisana da služi kao priručnik mesarima, tehnolozima, veterinarima, analitičarima i ostalim stručnjacima direktno ili indirektno vezanim za industriju mesa. Po svom sadržaju je sveobuhvatna, sa upotrebom zootehničkih, anatomskih i tehnoloških izraza koji se koriste u
naučnoj literaturi. Imajući u vidu obim prikazane materije, ona će dobro poslužiti i studentima raznih profila koji se interesuju za tehnologiju primarne obrade i prerade mesa. U prvom delu priručnika autor detaljno opisuje kategorizaciju životinja za klanje, klanje i primarnu obradu, kao i preradu creva kao sporednih proizvoda klanja. Osnovni akcenat je stavljen na klanje, primarnu obradu i klasiranje trupova, rasecanje i kvalitet dobijenog mesa, od koga i najviše zavisi kvalitet gotovog proizvoda.

Autor zatim opisuje sastav mišića i biohemijske i fizičke promene koje se dešavaju tokom hlađenja, zrenja i prelaska mišića u meso. Opisana izrada proizvoda od mesa je namenjena malim i srednjim pogonima za klanje i preradu, a akcenat je stavljen na zanatski način prerade mesa u različite proizvode. U ovom delu autor opisuje kategorizaciju proizvoda od mesa, sastav i funkciju različitih aiditiva i začina, kao i osnovne procedure tehnološkog postupka prerade mesa u razne vrste kobasica, dimljene, fermentisane
i suvomesnate proizvode. Knjiga je sadržajno bogata korisnim teorijskim i praktičnim saznanjima. Publikacija na jasan i razumljiv način približava čitaocu navedenu tematsku oblast. Opširan prikaz klanja životinja, obrade trupova, klasiranja i prerade mesa ovog priručnika će sasvim sigurno upotpuniti dosadašnja znanja iz oblasti tehnologije mesa.

 


Principi i metode genetskog unapređenja domaćih životinja

dr Milan P. Petrović, dr Vlada Pantelić,dr Violeta Caro Petrović
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2018

 

 

 

 


Biologija i tehnika gajenja malih preživara

dr Milan P. Petrović, dr Zoran Ž. Ilić,, dr Violeta Caro Petrović
Izdavač: Balkanski naučni centar ruske akademije prirodnih nauka, Beograd
Beograd, 2018

 

 

 

 


Regionalna analiza i unapređenje ekonomičnosti na farmama za proizvodnju svinja

dr Čedomir Radović i saradnici
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2018

BROŠURA ZA FARMERE

Autohtone rase svinja

Ekonomski aspekt svinjarske proizvodnje i evidencija

Efikasnost reprodukcije svinja

Proizvodnja tovljenika i procena mesnatosti

Upotreba nerasta

 


Savremena selekcija domaćih životinja

dr Milan P. Petrović, dr Vlada Pantelić
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2015

 

 

 

 


Ovčarstvo i kozarstvo – Biologija i tehnika gajenja malih preživara

dr Milan P. Petrović, dr Zoran Ž. Ilić, dr Violeta Caro Petrović
Izdavači: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun, Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet – Lešak
Beograd, 2013

 

 

 

 


Rase koza

Dr Nurgin Memiši i Dr Miroslav Žujović
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2012

Monografija „Rase koza“ je jedinstvena na ovim prostorima i bez sumnje spada u red najinteresantnijih poduhvata iz ove oblasti. Pred čitaocima se nalazi bukvalno „Svet koza“ predstavljen na vrlo sistematičan način. Ova knjiga ne govori o tehnologiji gajenja koza, već predstavlja viši nivo ili nadgradnju, time što čitaocu-stručnjaku, studentu, farmeru, upire pogled ka biodiverzitetu koza na globalnom nivou. Na taj način, onaj koji zna ponešto o kozama, služeći se ovom knjigom može da pravi razna poređenja. Da upozna geografsku rasprostranjenost rasa koza i njihove genetske potencijale. Da uvidi, kako neke rase u skromnim klimatskim prilikama mogu da daju više od onih u blagodatnoj prirodnoj sredini i time shvati onu staru biološku zakonitost da dva plus dva nije uvek četiri ili rečeno jezikom genetike, fenotip je rezultat genotipa i sredine (P=G+E). Da razume, kako koze nisu „sirotinjske krave“ već dragocene životinje koje mogu i u marginalnim resursima da obezbede kvalitetne proizvode i donesu dobru zaradu…

 


Inovirana postojeća tehnološka rešenja u kozarskoj proizvodnji

Dr Miroslav Žujović, dr Zorica Tomić, dr Dragana Ružić-Muslić, mr Zorica Nešić
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd- Zemun
Beograd, 2008

U 12 skladno povezanih poglavlja na ukupno 96 strana B5 formata autori: dr Miroslav Žujović, dr Zorica Tomić, dr Dragana Ružić – Muslić i mr Zorica Nešić su prikazali sažet, a istovremeno i detaljan problem kozarske proizvodnje kod nas, i istovremeno ponudili niz rešenja za isti. Naime, kozarstvo je decenijama bila ne samo zapostavljena, nego i politički anatemisana grana stočarstva, jer je direktno vezivana za nešto nazadno, ekstenzivno i potpuno suprotno tadašnjim ciljevima. Međutim, promene u zadnjim decenijama kod nas, kao i pridavanje velikog značaja kozarstvu u razvijenoj Evropi, omogućili su da i ova životinjska vrsta, domesticirana hiljadama godina unazad, konačno dobije svoje pravo mesto i u našem agrokompleksu. Istovremeno sa novim mogućnostima i potrebama, javlja se problem deficita domaćeg znanja i stručnjaka koji bi omogućili brzi razvoj i nadoknadu svega zapostavljenog u ovoj grani. Naime, postojeća strana literatura u određenom broju slučajeva postaje beskorisna za naše uslove zbog njihovih specifičnosti. Iz tog razloga, jedina ispravna rešenja mogu ponuditi upravo domaći stručnjaci koji su se godinama i decenijama angažovali na ovoj problematici, i koji su se nizom naučnih radova, objavljenih kod kuće i u inostranstvu, kao i radom na terenu, u praksi, pokazali i dokazali kao vrsni poznavaoci kozarstva. Posebna vrednost ovog materijala koja mora biti istaknuta jeste činjenica da se gore pomenuti autori nisu bavili samo pojedinim segmentima ove problematike, već sveobuhvatno.

 


Održivo ovčarstvo

dr Milan P. Petrović
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2007

„…..iz pomenutih razloga, kao i usled nedostatka domaće stručne i naučne literature iz ovčarstva, smatrao sam svojom moralnom obavezom da napišem ovu knjigu. Moja poruka sadržana u tekstu monografije, nije samo “hvatanje farmera za ruku“ i pokazivanje šta se i kako radi, već i usmeravanje ka ispravnom načinu razmišljanja i planiranja ovčarske proizvodnje, prema održivim standardima današnjice. Jednostavno, ovu knjigu treba shvatiti kao vodič kroz savremene tokove proizvodnje i menadžmenta u ovčarstvu, koji će na kraju otključati vrata uspeha. Knjiga ima za cilj da pomogne svima koji se opredele za uspešno gajenje ovaca, bez obzira da li već imaju ovce ili su početnici u tom poslu. Takođe, korisna saznanja u ovom materijalu mogu da pronađu ne samo učenici i studenti, već i stručnjaci zootehničke i veterinarske struke, koji imaju potrebu da o ovčarstvu saznaju nešto više…“ (izvod iz predgovora autora).

 


Mis ovca

dr Milan P. Petrović
Izdavač: Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun
Beograd, 2006

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan