lat

Пројекти Министарства науке РС

2011-2019 Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране (Пројекат број ТР 31053), руководилац: др Милан П. Петровић, Институт за сточарство, Београд-Земун

2011-2019 Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња живинског меса и јаја са додатом вредношћу (Пројекат број ТР 31033), руководилац: др Зденка Шкрбић, Институт за сточарство, Београд-Земун

2011-2019 Примена различитих одгајивачко-селекцијских и биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња (Пројекат број ТР 31081), руководилац: проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет, Београд-Земун

2011-2019 Редукција токсигених гљива рода фусариум и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита (Пројекат број ТР 31023), руководилац: др Славица Станковић, Институт за кукуруз, Београд-Земун

2008-2010 Развој одрживих система сточарске производње у циљу добијања млека и меса са особинама функционалне хране (Пројекат број ТР- 20042), руководилац: др Љиљана Сретеновић, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2008-2010 Унапређење производних својстава и квалитета меса коза и јаради у еколошком систему гајења (Пројекат број ТР- 20005), руководилац: др Мирослав Жујовић, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2008-2010 Нови технолошки поступци у складу са добробити живине и заштитом животне средине у циљу добијања живинских производа гарантованог и посебног квалитета (Пројекат број ТР- 20021), руководилац: др Златица Павловски, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2008-2010 Развој и примена нових биотехнологија за повећање производње квалитетног свињског меса (Пројекат број ТР- 20087), руководилац: проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет, Београд-Земун

 2008-2010 Проучавање и чување „цоре“ колекције фитопатогених гљива значајних у пољопривреди србије (Пројекат број ТР- 20046), руководилац: др Јелена Левић, Институт за кукуруз, Београд-Земун

2005-2007 Нове технологије производње квалитетног јунећег меса у складу са европским трендовима (Пројекат број ТР-6887Б), руководилац: др Стевица Алексић, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2005-2007 Примена савремених технолошких поступака у циљу унапређења производње и квалитета млека (Пројекат број ТР- 6858Б), руководилац: др Милан М. Петровић, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2005-2007 Развој и примена нових технологија за повећање производње и побољшање квалитета живинског меса (Пројекат број ТР- 6885Б), руководилац:др Златица Павловски, Институт за сточарство, Београд-Земун

 2005-2007 Оплемењивање крмних биљака и унапређење производње и искоришћавање сточне хране (Пројекат број ТР- 6872Б), руководилац: др Зоран Лугић, Институт за крмно биље, Крушевац

 2005-2007 Проучавање токсичних врста рода фусариум и процена ризика контаминираности жита фузариотоксинима (Пројекат број ТР- 6826Б), руководилац: др Јелена Левић, Институт за кукуруз, Београд-Земун

 2005-2007 Производња и примена свињског меса за велепродају, малопродају, индустрију готове хране и прераду (Пројекат број БТН- 351008Б), руководилац, проф. др Љиљана Петровић, Технолошки факултет, Нови Сад

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan