lat

Служба за геномску селекцију и матичну евиденцију у сточарству – Главна одгајивачка организација

На основу решења Министарства пољопривреде и водопривреде Републике Србије од 29. децембра 2003. године, Институт за сточарство је овлашћена организација за селекцију и матичну евиденцију приплодне стоке у Републици Србији.

На основу решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 023-02-2354/2019-08 од 08. новембра 2019. године, Институт за сточарство, Београд-Земун, је ГЛАВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА у говедарству, овчарству, козарству, свињарству и живинарству.

Основне делатности и активности Института за сточарство Београд Земун, као главне одгајивачке организације у сточарству дефинисане су Законом о сточарству, правилницима који су проистекли из њега и Главним одгајивачким програмом.

Главна одгајивачка организација израдила је и спроводи главни одгајивачки програм, који је решењем прихватило Министарство пољопривреде. При спровођењу главног одгајивачког програма главна одгајивачка организација нарочито:

1) води главну матичну евиденцију по врстама, односно расама домаћих животиња на територији Републике Србије ван АП Војводине;

2) издаје педигре и уверење о пореклу и друге зоотехничке документе и води евиденцију о њима;

3) врши процену приплодне вредности и рангирање домаћих животиња;

4) даје сагласност за коришћење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање квалитетних приплодњака;

5) води евиденцију одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм;

6) води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња;

7) предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња;

8) израђује стручна упутства за спровођење Главног одгајивачког програма;

9) контролише рад на спровођењу одгајивачког програма основне и регионалне одгајивачке организације и организација са посебним овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм.

Институт је још 1948. године основан од стране државе управо ради унапредјења сточарства и то путем научних истраживања али и применом тих сазнања у пракси.

 Институт за сточарство располаже огледним фармама, потребном опремом за обележавање животиња и контролу продуктивности као и лабораторијом са специфичном опремом за испитивање квалитета меса, млека, јаја и вуне.

Неспорно је да Институт за сточарство као једина институција у земљи за област сточарства има далеко већи број неопходних кадрова за спроводјење одгајивачких програма од законског минимума.

Селекција представља фактор без кога се не могу постићи адекватни резултати на побољшању генетске основе и побољшању продуктивности сточарства у целини. То је спор и дуготрајан посао, али и једини сигуран пут за квалитетно побољшање нашег сточарства, који захтева перманентан рад.

Посебна пажња у селекцији се посвећује обезбеђењу јединственог научног принципа процене животиња на основу објективних мерења њихове продуктивности. У многим земљама, са развојем компјутерске технике, разрађени су практични кориснички софтвери за ефикасније спровођење селекцијске процедуре. Уведени су и генетски информациони системи за обраду и  процену одгајивачке вредности применом линеарних метода или путем селекцијских индекса, комбинујући особине од економског значаја.

Институт за сточарство прати савремене трендове и најновија научна достигнућа у сточарству развијених земаља и исто покушава да примени у сточарству наше земље.

Што је још важније у свакој од грана сточарства Институт има кадрове који се баве искључиво генетиком и оплемењивањем животиња и применом најновијих метода укључујући и линеарне моделе за оцену приплодне вредности животиња (LSM, BLUP, AM), а што је и услов за контролу и усмеравање постојећег одгајивачко-селекцијског рада у Србији.

Институт сарађује са великим бројем институција из области сточарства широм света и у стању је да многа искуства пренесе и у нашу земљу, а такодје има велики број својих технологија које су прилагодјене условима наше праксе.

Ценовник услуга:

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan