Služba za genomsku selekciju i matičnu evidenciju u stočarstvu – Glavna odgajivačka organizacija

Na osnovu rešenja Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije od 29. decembra 2003. godine, Institut za stočarstvo je ovlašćena organizacija za selekciju i matičnu evidenciju priplodne stoke u Republici Srbiji.

Na osnovu rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj 023-02-2354/2019-08 od 08. novembra 2019. godine, Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, je GLAVNA ODGAJIVAČKA ORGANIZACIJA u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjarstvu i živinarstvu.

Osnovne delatnosti i aktivnosti Instituta za stočarstvo Beograd Zemun, kao glavne odgajivačke organizacije u stočarstvu definisane su Zakonom o stočarstvu, pravilnicima koji su proistekli iz njega i Glavnim odgajivačkim programom.

Glavna odgajivačka organizacija izradila je i sprovodi glavni odgajivački program, koji je rešenjem prihvatilo Ministarstvo poljoprivrede. Pri sprovođenju glavnog odgajivačkog programa glavna odgajivačka organizacija naročito:

1) vodi glavnu matičnu evidenciju po vrstama, odnosno rasama domaćih životinja na teritoriji Republike Srbije van AP Vojvodine;

2) izdaje pedigre i uverenje o poreklu i druge zootehničke dokumente i vodi evidenciju o njima;

3) vrši procenu priplodne vrednosti i rangiranje domaćih životinja;

4) daje saglasnost za korišćenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje kvalitetnih priplodnjaka;

5) vodi evidenciju odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koje sprovode glavni odgajivački program;

6) vodi evidenciju odgajivača kvalitetnih priplodnih domaćih životinja;

7) predlaže priznavanje novostvorenih rasa, linija i hibrida domaćih životinja;

8) izrađuje stručna uputstva za sprovođenje Glavnog odgajivačkog programa;

9) kontroliše rad na sprovođenju odgajivačkog programa osnovne i regionalne odgajivačke organizacije i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koje sprovode glavni odgajivački program.

Institut je još 1948. godine osnovan od strane države upravo radi unapredjenja stočarstva i to putem naučnih istraživanja ali i primenom tih saznanja u praksi.

 Institut za stočarstvo raspolaže oglednim farmama, potrebnom opremom za obeležavanje životinja i kontrolu produktivnosti kao i laboratorijom sa specifičnom opremom za ispitivanje kvaliteta mesa, mleka, jaja i vune.

Nesporno je da Institut za stočarstvo kao jedina institucija u zemlji za oblast stočarstva ima daleko veći broj neophodnih kadrova za sprovodjenje odgajivačkih programa od zakonskog minimuma.

Selekcija predstavlja faktor bez koga se ne mogu postići adekvatni rezultati na poboljšanju genetske osnove i poboljšanju produktivnosti stočarstva u celini. To je spor i dugotrajan posao, ali i jedini siguran put za kvalitetno poboljšanje našeg stočarstva, koji zahteva permanentan rad.

Posebna pažnja u selekciji se posvećuje obezbeđenju jedinstvenog naučnog principa procene životinja na osnovu objektivnih merenja njihove produktivnosti. U mnogim zemljama, sa razvojem kompjuterske tehnike, razrađeni su praktični korisnički softveri za efikasnije sprovođenje selekcijske procedure. Uvedeni su i genetski informacioni sistemi za obradu i  procenu odgajivačke vrednosti primenom linearnih metoda ili putem selekcijskih indeksa, kombinujući osobine od ekonomskog značaja.

Institut za stočarstvo prati savremene trendove i najnovija naučna dostignuća u stočarstvu razvijenih zemalja i isto pokušava da primeni u stočarstvu naše zemlje.

Što je još važnije u svakoj od grana stočarstva Institut ima kadrove koji se bave isključivo genetikom i oplemenjivanjem životinja i primenom najnovijih metoda uključujući i linearne modele za ocenu priplodne vrednosti životinja (LSM, BLUP, AM), a što je i uslov za kontrolu i usmeravanje postojećeg odgajivačko-selekcijskog rada u Srbiji.

Institut sarađuje sa velikim brojem institucija iz oblasti stočarstva širom sveta i u stanju je da mnoga iskustva prenese i u našu zemlju, a takodje ima veliki broj svojih tehnologija koje su prilagodjene uslovima naše prakse.

Cenovnik usluga:

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan