Laboratorija

Laboratorija za hemijska i mikrobiološka ispitivanja vrši hemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane biljnog i animalnog porekla, kao i ispitivanja zemljišta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pored osnovnih parametara kvaliteta Laboratorija vrši i ispitivanja neophodna za izradu nutritivne deklaracije proizvoda, kontrolu postojećih deklaracija prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, koji se stavljaju u promet.
Dugogodišnje iskustvo, odgovarajuća oprema i specijalizovani kadrovi predstavljaju garanciju da će sve usluge koje pruža Laboratorija, biti sprovedene kvalitetno i blagovremeno.

 

USLUGE KOJE LABORATORIJA NUDI

 

METODE NA OBIMU AKREDITACIJE

 

 ISPITIVANJE KVALITETA HRANE ZA ŽIVOTINJE
 1. Određivanje sadržaja natrijum hlorida preko hlorida (volumetrijski)
 2. Određivanje sirovog pepela (gravimetrijski)
 3. Određivanje sadržaja vlage (gravimetrijski)
 4. Određivanje sadržaja masti (gravimetrijski)
 5. Određivanje sadržaja celuloze (gravimetrijski)
 6. Određivanje sadržaja azota i izračunavanje sadržaja proteina (volumetrijski)
 7. Određivanje sadržaja ukupnog fosfora (spektrofotometrijski)
 8. Određivanje sadržaja ukupnog fosfora u mineralnim hranivima (spektrofotometrijski)
 9. Određivanje sadržaja kalcijuma (volumetrijski)
 10. Merenje aktivnosti ureaze (potenciometrijski)
 11. Određivanje sadržaja gvožđa, cinka, bakra, mangana, magnezijuma i kalcijuma (metoda AAS)
 12. Određivanje sadržaja neproteinskog azota (volumetrijski)

 

METODE VAN OBIMA AKREDITACIJE

 

 ISPITIVANJE KVALITETA HRANE ZA ŽIVOTINJE
 1. Određivanje mineralnih primesa i nečistoća u hranivima
 2. Određivanje pepela rastvorljivog u HCl
 3. Određivanje usitnjenosti smeše
 4. Određivanje kiselinskog stepena
 5. Određivanje hektolitarske mase
 6. Izračunavanje energetske vrednosti hraniva
 7. Svarljivost proteina u kiselom pepsinu
 8. Određivanje sadržaja triptofana
 9. Određivanje Hg i Se hidridnom tehnikom (AAS)
 10. Određivanje šećera pre i posle inverzije
 11. Određivanje skroba
 12. Određivanje karotina
 13. Određivanje nitrata
 14. Određivanje nitrita
 15. Određivanje cijanovodonične kiseline
 16. NDF
 17. ADF
 18. Puferni kapacitet
 19. Određivanje sadržaja ukupnog azota

 

MIKROBIOLOŠKA ANALIZA HRANE ZA ŽIVOTINJE
 1. Determinacija aerobnih bakterija do sp.
 2. Determinacija anaerobnih bakterija do sp.
 3. Broj aerobnih bakterija
 4. Broj anaerobnih bakterija
 5. Broj i determinacija plesni
 6. Pojedinačni pregled na salmonelu
 7. Mikrobiološki pregled stočne hrane po Pravilniku
 8. Kvalitativno određivanje antibiotika i sulfonamida
 9. Stručno mišljenje
 10. Stručno mišljenje doktora specijaliste
 11. Mikrobiološke analize stajskog đubreta (kombinacija 1)

 

ISPITIVANJE KVALITETA MESA
 1. Određivanje sadržaja vode
 2. Određivanje sadržaja masti (po Soxlet-u)
 3. Određivanje sadržaja belančevina
 4. Određivanje sadržaja mineralnih materija
 5. Određivanje sadržaja gvožđa, cinka, bakra, mangana, magnezijuma, kalijuma, natrijuma, kalcijuma, žive, selena (metoda AAS)
 6. Određivanje broja TBK
 7. Određivanje masnokiselinskog sastava mesa
 8. Određivanje sposobnosti vezivanja vode
 9. Određivanje debljine mišićnih vlakana
 10. Određivanje gubitka težine (kalo) pri toplotnoj obradi mesa- kuvanjem
 11. Određivanje gubitka težine (kalo) pri toplotnoj obradi mesa- pečenjem
 12. Određivanje gubitka težine (kalo) pri ceđenju
 13. Određivanje gubitka težine (kalo) pri odmrzavanju
 14. Organoleptička ocena mesa: svežeg (boja, struktura, miris)
 15. Organoleptička ocena termički obrađenog mesa (miris, ukus, mekoća, sočnost)
 16. Određivanje odnosa tkiva u trorebarnom isečku
 17. Određivanje mekoće mesa
 18. Određivanje sadržaja pigmenata u mesu
 19. Određivanje pH vrednosti mesa – direktno u mesu
 20. Određivanje pH vrednosti mesa – u vodenom ekstraktu
 21. Određivanje sadržaja hidroksiprolina (vezivnog tkiva)
 22. Određivanje sadržaja triptofana
 23. Disekcija polutki svinja
 24. Disekcija buta
 25. Pregled mesa na trihinelozu

 

ISPITIVANJE KVALITETA PROIZVODA OD MESA
 1. Određivanje sadržaja vode
 2. Određivanje sadržaja masti (po Soxlet-u)
 3. Određivanje sadržaja belančevina
 4. Određivanje sadržaja mineralnih materija
 5. Određivanje sadržaja gvožđa, cinka, bakra, mangana, magnezijuma, kalijuma, natrijuma, kalcijuma, žive, selena (metoda AAS)
 6. Određivanje masnokiselinskog sastava
 7. Određivanje sposobnosti vezivanja vode (mesna emulzija)
 8. Određivanje stabilnosti mesne emulzije
 9. Određivanje sadržaja kuhinjske soli
 10. Određivanje sadržaja nitrita
 11. Određivanje sadržaja ukupnog fosfora
 12. Određivanje skroba
 13. Određivanje sadržaja hidroksiprolina (vezivnog tkiva)
 14. Određivanje gubitka težine (kalo) pri toplotnoj obradi – kuvanjem
 15. Određivanje gubitka težine (kalo) pri toplotnoj obradi – pečenjem
 16. Određivanje gubitka težine (kalo) pri toplotnoj obradi – prženja
 17. Određivanje broja TBK
 18. Određivanje peroksidnog broja
 19. Određivanje kiselinskog stepaena
 20. Određivanje saponifikacionog broja
 21. Određivanje jodnog broja

 

ISPITIVANJE KVALITETA MASTI
 1. Određivanje sadržaja vode u masti
 2. Određivanje peroksidnog broja
 3. Određivanje kiselinskog stepaena
 4. Određivanje saponifikacionog broja
 5. Određivanje jodnog broja
 6. Određivanje broja TBK sa ekstrakcijom masti
 7. Određivanje masnokiselinskog sastava

 

ISPITIVANJE KVALITETA ZEMLJIŠTA
 1. Određivanje količine ukupnog azota
 2. Određivanje količine usvojivog azota
 3. Određivanje količine usvojivog fosfora
 4. Određivanje količine usvojivog kalijuma
 5. Određivanje količine humusa
 6. Određivanje količine CaCO3
 7. Određivanje količine mineralnih materija
 8. Određivanje količine vode
 9. Određivanje pH vrednosti
Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan