Tehnička rešenja i pronalasci

Kao rezultat naučnih projekata Instituta proistekle su nove i poboljšane tehnologije u stočarskoj proizvodnji, ali i nova rasa ovaca-MIS ovca:

MIS ovca – Studija o nastanku

Tehnička rešenja:

2008 Inovirana postojeća tehnološka rešenja u kozarskoj proizvodnji
Žujović, Z.Tomić, D.Ružić-Muslić, Z.Nešić
2010 Novi tehnološki postupak za proizvodnju kvalitetnog jagnjećeg mesa
Milan P. Petrović, Dragana Ružić-Muslić, Nevena Maksimović, Miroslav Žujović, Tatjana Smiljaković, Zorica Bijelić
2010 Kulen od mesa svinja rase mangulica I moravka
Petrović Milica, Radović Čedomir, Parunović Nenad, Mijatović Milan, Radojković Dragan, Stanišić Nikola
2010 Nova tehnologija dobijanja funkcionalne hrane-mleka i mesa poboljšanog kvaliteta
LJ.Sretenović,  Ž. Novaković,  D. Ostojić, V. Pantelić, S. Aleksić, M. M.  Petrović, M. Novaković , G. Marinkov
2010 Nova tehnologija održivosti junećih trupova
S. Aleksić, V. Pantelić, Ž. Novaković, M. M. Petrović, LJ.  Sretenović, LJ. Stojanović, D. Ostojić Andrić, N. Stanišić, M.Novaković
2010 Uticaj sistema gajenja koza na ekonomsku opravdanost proizvodnje mesa i mleka
Žujović M., Rajić Z., Tomić Z., Bijelić Z., Petrović P.M., Ružić-Muslić D., Maksimović N., Stanišić N.
2010 Tehnologija proizvodnje pilećeg mesa u sistemu gajenja sa ispustom
Škrbić Zdenka, Pavlovski Zlatica, Lukić Miloš, Tomašević Dušica
2010 Tehnologija proizvodnje jaja sa slobodnog ispusta posebnog i garantovanog kvaliteta
Pavlovski Zlatica, Škrbić Zdenka, Lukić Miloš, Krnjaja Vesna, Bijelić Zorica, Trenkovski Snežana
2014 Novi integrisani tehnološki postupak za proizvodnju biološki vrednijeg jagnjećeg mesa
Petrović P.M., Ružić-Muslić D., Caro Petrović V., Maksimović N., Pantelić V., Bijelić Z., Tomić Z.
2014 Institutska kobasica od mesa svinja masne i mesnate rase
Čedomir Radović, Milica Petrović, Nenad Parunović, Nikola Stanisić, Marija Gogić, Nikola Delić, Maja Petricević
2014 Hrenovke obogaćene kukuruznim vlaknima bez dodatka polifosfata.
Nikola Stanišić,  Milan M. Petrović, Dušica Ostojić Andrić,  Čedomir Radović,  Nenad Parunović, Marija Gogić, Maja Petričević
2014 Hrenovke sa smanjenim sadržajem masti obogaćene kukuruznim vlaknima
Aleksandar Stanojković, Nikola Stanišić, Dušan Živković, Vesna Krnjaja, Violeta Mandić, Marina Lazarević, Dragan Nikšić
2014 Tehnološki postupci za redukciju pojave kontaktnih dermatitisa na brojlerskim farmama
Škrbić Zdenka, Pavlovski Zlatica, Lukić Miloš, Petričević Veselin
2016 Perzistentnost kvaliteta ljuske primenom novog tehnološkog postupka proizvodnje jaja
Zdenka Škrbić, Miloš Lukić, Duško Vitorović, Veselin Petričević, Dragana Ružić-Muslić, Zorica Bjelić, Vlada Pantelić
2017 Novi proizvod inokulant za siliranje kukuruza – Silko.
Đorđević Snežana, Mandić Violeta, Stanojević Dragana
2017 Novi tehnološki postupak lečenja infekcija reproduktivnog trakta krava primenom edta-tris i hlorheksidina.
Igor Stojanov, Aleksandar Milovanović, Dragana Ružić-Muslić , Radomir Ratajac, Milica Živkov-Baloš, Nevena Maksimović, Jelena Apić
2017 Optimizacija pcr protokola za pouzdanu detekciju meticilin-rezistentnih stafilokoka
 Žutić Jadranka, Jelena Ašanin, Branislav Kureljušić, Oliver Radanović, Vladimir  Radosavljević, Ljubiša Veljović, Violeta Caro Petrović
2019 Nova mikrobiološka podloga za stimulaciju germinacije i oporavak spora Paenibacillus larvae
Aleksandar Stanojković, Violeta Mandić, Aleksandra Stanojković-Sebić, Veselin Petričević, Čedomir Radović, Dušica Ostojić Andrić, Radmila Pivić
2020 Nova tehnologija efikasne i kontinuirane produkcije mleka i mesa ovaca „kooperant-2u1”
Milan P. Petrović, Violeta Caro Petrović, Nevena Maksimović, Čedomir Radović, Aleksandar Stanojković, Vlada Pantelić, Zorica Bijelić
2021 Erwix – biobaktericid na bazi Bacillus subtilis za suzbijanje Erwinia sp.
Đorđević Snežana, Dervišević Marina, Trkulja Nenad, Đorđević Nikola, Mandić Violeta., Knežević Isidora
2021 Silko za lucerku – novi inokulant za siliranje i senažu leguminoza.
Đorđević Snežana, Mandić Violeta., Đorđević Nikola, Dervišević Marina
2021 Slavol S – biostimulator na bazi auksina poreklom iz PGRP bakterija.
Đorđević Snežana, Mandić Violeta., Đorđević Nikola, Dervišević Marina, Trkulja Nenad, Knežević Isidora
2021 Mikrobiološko đubrivo uniker za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.
Đorđević Snežana, Dervišević Marina, Đorđević Nikola, Mandić Violeta
2022 Rizol za soju – biostimulator za inokulaciju semena soje.
Đorđević Snežana, Mandić Violeta, Đorđević Nikola, Trkulja Nenad
2022 Multifunkcionalne fino usitnjene barene kobasice od pilećeg mesa – Nov proizvod
Maja Petričević, Nikola Stanišić, Ljiljana Samolovac, Dragan Nikšić, Veselin Petričević, Marija Gogić, Tamara Stamenić
2022 Model multifazne ishrane brojlera sa tehnološkim postupkom dobijanja smeša
Tolimir Nataša, Perić Lidija, Škrbić Zdenka, Jovanović Rade, Maslovarić Marijana, Lukić Miloš, Milić Dragan
2023 Grubo usitnjene barene hibridne kobasice od svinjskog mesa i teksturisanog proteina soje – nov proizvod
Nikola Stanišić, Nevena Maksimović, Nikola Delić, Maja Petričević, Marija Gogić, Aleksandar Stanojković, Veselin Petričević
 
Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan