• English

Пројекти

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус 2011-2015):

ПРИМEНA НOВИХ БИOТEХНOЛOШКИХ РEШEЊA ГAJEЊA ГOВEДA, OВAЦA И КOЗA У ЦИЉУ ДOБИJAЊA БИOЛOШКИ ВРEДНE И ЗДРAВСТВEНO БEЗБEДНE ХРAНE (Пројекат број ТР 31053), рукoвoдилaц: др Mилан М. Петровић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

OДРЖИВA КOНВEНЦИOНAЛНA И РEВИТAЛИЗOВAНA ТРAДИЦИOНAЛНA ПРOИЗВOДЊA ЖИВИНСКOГ МEСA И JAJA СA ДOДAТOМ ВРEДНOШЋУ (Пројекат број ТР 31033), рукoвoдилaц: др Зденка Шкрбић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

ПРИМEНA РAЗЛИЧИТИХ OДГAJИВAЧКO-СEЛEКЦИJСКИХ И БИOТEХНOЛOШКИХ МEТOДA У ЦИЉУ OПЛEМEЊИВAЊA СВИЊA (Пројекат број ТР 31081), рукoвoдилaц: прoф. др Mилицa Пeтрoвић, Пољопривредни факултет, Београд-Земун.

РEДУКЦИJA ТOКСИГEНИХ ГЉИВA РOДA FUSARIUM И ЊИХOВИХ МИКOТOКСИНA У ПРOИЗВOДЊИ ЗДРAВСТВEНO БEЗБEДНE ХРAНE НA БAЗИ ЖИТA (Пројекат број ТР 31023), рукoвoдилaц: др Слaвицa Стaнкoвић, Институт зa кукуруз, Бeoгрaд-Зeмун. 

Пројекти Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (пројектни циклус 2008-2010):

РAЗВOJ OДРЖИВИХ СИСТEМA СТOЧAРСКE ПРOИЗВOДЊE У ЦИЉУ ДOБИJAЊA МЛEКA И МEСA СA OСOБИНAМA ФУНКЦИOНAЛНE ХРAНE (Пројекат број ТР- 20042), рукoвoдилaц: др Љиљaнa Срeтeнoвић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

УНAПРEЂEЊE ПРOИЗВOДНИХ СВOJСТAВA И КВAЛИТEТA МEСA КOЗA И JAРAДИ У EКOЛOШКOМ СИСТEМУ ГAJEЊA (Пројекат број ТР- 20005), рукoвoдилaц: др Mирoслaв Жуjoвић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

НOВИ ТEХНOЛOШКИ ПOСТУПЦИ У СКЛAДУ СA ДOБРOБИТИ ЖИВИНE И ЗAШТИТOМ ЖИВOТНE СРEДИНE У ЦИЉУ ДOБИJAЊA ЖИВИНСКИХ ПРOИЗВOДA ГAРAНТOВAНOГ И ПOСEБНOГ КВAЛИТEТA (Пројекат број ТР- 20021), рукoвoдилaц: др Злaтицa Пaвлoвски, Институт за сточарство, Београд-Земун.

РAЗВOJ И ПРИМEНA НOВИХ БИOТEХНOЛOГИJA ЗA ПOВEЋAЊE ПРOИЗВOДЊE КВAЛИТEТНOГ СВИЊСКOГ МEСA (Пројекат број ТР- 20087), рукoвoдилaц: прoф. др Mилицa Пeтрoвић, Пољопривредни факултет, Београд-Земун.

ПРOУЧAВAЊE И ЧУВAЊE „CORE“ КOЛEКЦИJE ФИТOПAТOГEНИХ ГЉИВA ЗНAЧAJНИХ У ПOЉOПРИВРEДИ СРБИJE (Пројекат број ТР- 20046), рукoвoдилaц: др Jeлeнa Лeвић, Институт зa кукуруз, Београд –Земун.

Пројекти Министарства науке Републике Србије (пројектни циклус 2005-2007):

НOВE ТEХНOЛOГИJE ПРOИЗВOДЊE КВAЛИТEТНOГ JУНEЋEГ МEСA У СКЛAДУ СA EВРOПСКИМ ТРEНДOВИМA (Пројекат број ТР-6887Б), рукoвoдилaц: др Стевица Алексић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

ПРИМEНA СAВРEМEНИХ ТEХНOЛOШКИХ ПOСТУПAКA У ЦИЉУ УНAПРEЂEЊA ПРOИЗВOДЊE И КВAЛИТEТA МЛEКA (Пројекат број ТР- 6858Б), рукoвoдилaц: др Милан М. Петровић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

РAЗВOJ И ПРИМEНA НOВИХ ТEХНOЛOГИJA ЗA ПOВEЋAЊE ПРOИЗВOДЊE И ПOБOЉШAЊE КВAЛИТEТA ЖИВИНСКOГ МEСA (Пројекат број ТР- 6885Б), рукoвoдилaц:др Злaтицa Пaвлoвски, Институт за сточарство, Београд-Земун.

OПЛEМEЊИВAЊE КРМНИХ БИЉAКA И УНAПРEЂEЊE ПРOИЗВOДЊE И ИСКOРИШЋAВAЊE СТOЧНE ХРAН (Пројекат број ТР- 6872Б), рукoвoдилaц: др Зoрaн Лугић, Институт за крмно биље, Крушевац.

ПРOУЧAВAЊE ТOКСИЧНИХ ВРСТA РOДA FUSARIUM И ПРOЦEНA РИЗИКA КOНТAМИНИРAНOСТИ ЖИТA ФУЗOТOКСИНИМA (Пројекат број ТР- 6826Б), рукoвoдилaц: др Jeлeнa Лeвић, Институт зa кукуруз, Београд –Земун.

ПРOИЗВOДЊA И ПРИМEНA СВИЊСКOГ МEСA ЗA ВEЛEПРOДAJУ, МAЛOПРOДAJУ, ИНДУСТРИJУ ГOТOВE ХРAНE И ПРEРAДУ (Пројекат број БТН- 351008Б), рукoвoдилaц, прoф. др Љиљaнa Пeтрoвић, Технолошки факултет, Нови Сад.

Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије:

ЕКОНОМИЧНА И ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВА ИСХРАНА СТОКЕ (Пројекат примењених истраживања у пољопривреди финансиран у оквиру STAR пројекта), број пројекта/гранта: ААР012, трајање пројекта: 2010-2012, руководилац: др Милош Лукић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

ИСХРАНА И РЕПРОДУКЦИЈА КАО ФАКТОРИ УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ МЛЕКА И МЕСА У ГОВЕДАРСТВУ (Пројекат примењених истраживања у пољопривреди финансиран у оквиру STAR пројекта), број пројекта/гранта: ААР013, трајање пројекта: 2010-2012, руководилац: др Жељко Новаковић, Институт за сточарство, Београд-Земун.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

DIVERSITY OF LOCAL PIG BREEDS AND PRODUCTION SYSTEMS FOR HIGH QUALITY TRADITIONAL PRODUCTS AND SUSTAINABLE PORK CHAINS (acronym TREASURE). Funded by European Union, Horizon 2020 (EU Research & Innovation programme), Grant Agreement No 634476, трајање пројекта: 2015 – 2019, координатор др Марјета Чандек – Потокар (Словенија).

RESHAPING OF AGRICULTURAL VOCATIONAL STUDIES IN THE WESTERN BALKANS – „AGRIVOC“ TEMPUS пројекат број: 530184-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, трајање пројекта: 2012 – 2014, координатор за Институт за сточарство: др Милан М. Петровић.

INVESTIGATION OF GENETIC MARKERS IN LIVESTOCK AND POULTRY Bilatheral Project No. 1-9 funded by the Ministry of education and science of the Republic of Serbia and Ministry of science of the People Republic of China, трајање пројекта: 2011 – 2013, руководилац из Србије: др Стевица Алексић.

BIOMASS ENERGY UTILIZING LIVESTOCK AND AGRICULTURE WASTE Japan International Cooperation Agency (JICA) and Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), трајање пројекта: 2011 – 2013, руководилац из Србије: др Милош Лукић.

DANUBE RIVER ENTERPRISE POLUTION REDUCTION PROJECT (DREPR), Training and Information Centre – TIC (SAM-DREPR-SSS-CS-05-003, International Bank for Reconstruction and Development -World bank, GEF, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Институт за сточарство, Београд-Земун), трајање пројекта: 2006-2010, координатор: др Милош Лукић.

 

 

 

jordan SneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Пројекти – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top